Újtikos, Arany János út 12.

+36 52/ 391-960

ÜDVÖZÖLJÜK

ÚJTIKOS

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

Házi segítségnyújtás

 

A házi segítségnyújtás célja, feladata

A házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a alapján szociális alapszolgáltatási tevékenység.

A házi segítségnyújtás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakásán, lakókörnyezetében biztosítsuk az önálló életvitel fenntartása érdekében biztonságos és nyugodt életfeltételeket, megfelelő körülményeket, személyre szóló ápolást és gondozást, valamint az ehhez szükséges kiegészítő szolgáltatásokat.

A házi segítségnyújtást Újtikos Községi Önkormányzat gondozói végzik. A tevékenység során elsődleges a szolgáltatást igénybe vevő önálló életvitelének segítése, meglévő képességeinek megtartása, szükségleteinek – életkorának, egészségi állapotának, élethelyzetének, képességeinek figyelembevételével – lakáson történő kielégítése. Az alapvető gondozási, ápolási feladatok mellett a személyi higiéné biztosításán túl a szükséges mértékig biztosítjuk a lakókörnyezet higiénéjét is.

Kik igényelhetik a házi segítségnyújtást?
A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
Újtikos Községi Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:

 

  • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
  • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
  • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
  • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.
Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

A szolgáltatás az alábbi helyen igényelhető:

Újtikos Községi Önkormányzat

4096 Újtikos, Arany János u. 12.

Tel/fax: (52) 391-960

E-mail: ujtikos@gmail.com

Valamint személyesen a gondozóknál.

 

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?
A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás keretében két féle szolgáltatást biztosítunk: személyi gondozás és szociális segítés:

 

Személyi gondozás keretében

  • ellátottal segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

 

Szociális segítés keretében

  • lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
  • háztartási tevékenységben való közreműködést,
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

 

Mennyibe kerül?

A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormány rendeletben, valamint Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletében írottak az irányadóak.

A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 1-10 napjáig kell befizetni.

 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TÉRÍTÉSI DÍJA

 

 

Ellátási forma

Intézményi térítési díj

házi segítségnyújtáson belül

személyi gondozás

 

jövedelemtől függetlenül 126 Ft/óra              

házi segítségnyújtáson belül szociális segítés

jövedelemtől függetlenül 126 Ft/óra